Ciutadania i Migració

Delicte contra els drets dels ciutadans estrangers

Interpretació de l'article 318.1 bis de la llei orgànica 1/2015 per la qual es modifica el Codi Penal

L’article 318 bis del Codi Penal estableix que «1. El qui intencionadament ajudi una persona que no sigui nacional d’un Estat membre de la Unió Europea a entrar en territori espanyol o a transitar-hi a través de tal manera que vulneri la legislació sobre l’entrada o el trànsit d’estrangers, ha de ser castigat amb una pena de multa de tres a dotze mesos o presó de tres mesos a un any .Els fets no són punibles quan l’objectiu perseguit per l’autor sigui únicament prestar ajuda humanitària a la persona de què es tracti. (...)El qui intencionadament ajudi, amb ànim de lucre, una persona que no sigui nacional d’un Estat membre de la Unió Europea a romandre a Espanya, i vulneri així la legislació sobre l’estada d’estrangers, ha de ser castigat amb una pena de multa de tres a dotze mesos o presó de tres mesos a un any.”

Aquesta nova regulació ha vingut a substituir l’anterior redacció de l’article 318.1 bis, que castigava amb penes de 4 a 8 anys de presó, totes aquelles conductes que en sentit ampli, promoguessin, afavorissin o facilitessin, el tràfic il·legal o la immigració clandestina. La deficient redacció de l’anterior 318,1 C.P permetia per exemple, la imposició de penes desproporcionades a aquells que fora del marc legal de la Llei d’Estrangeria, ajudessin als seus familiars a entrar a Espanya, equiparant-los amb traficants de sers humans. La nova redacció de l’article 318. bis C.P pal·lia els efectes de l’anterior regulació, donat que rebaixa les penes per les persones que ajudin a entrar, desplaçar-se o romandre a Espanya i inclou l’exempció de responsabilitat penal per raons humanitàries.

Malgrat els efectes positius de la nova regulació, no podem oblidar que a la pràctica i llevat de casos d’urgència, de risc per la vida o la integritat física, la prestació d’ajuda solidària a les persones migrants en situació administrativa irregular pot ser constitutiva de delicte. En primer lloc, perquè la fixació dels criteris sobre el que hem d’entendre per raons humanitàries dependran de l’administració actuant. En segon lloc perquè s’introdueix com a conducta delictiva la prestació d’ajut amb ànim de lucre quan ja està prevista com a infracció administrativa en l’art 54 b) de la Llei d’Estrangeria. En aquests supòsits podrien ser constitutives de delicte conductes tan esteses com l’acollida o el lloguer d’una habitació a persona migrant en situació administrativa irregular.


Ignasi Costa Herrero
Membre de la CS de Polítiques d’Immigració