Benestar Social

Jornada de treball: Cap a un model català de renda universal

Un grans temes que tenim sobre la taula en política social, és el model que tindrem a Catalunya, com substitució de l’actual PIRMI.

Des de la Sectorial de Benestar Social hem coorganitzat la Jornada “Cap a un model català de renda universal”, a fi de recollir diversos punts de vista sobre l’actual situació, macs teòrics, models i propostes.

En aquesta vam escoltar veus molt diverses com Rafael Arderiu ( ICASS, Dep. Benestar Social i Família), Daniel Raventós, Jordi Arcarons, Sixte Garganter, Xavier Orteu i Ramon Noró, a més de Cesc Iglesies, Pere Collell i Jaume Forés per part d’ERC.

En aquesta varem tenir una visió molt exacta de la situació actual de les prestacions de l’Estat, les prestacions pròpies i de la Renda Mínima d’Inserció (RMI). De la RMI tenim 22.666 beneficiaris, en un pressupost de 130.M€ (2013). A més tenim la PNC amb 55.638 beneficiaris i 270M€ i C.PNC amb 41.190 beneficiaris i 52M€. En total l’ICASS, té una despesa de 1.000M€ anuals, els quals, actualment resulten clarament insuficients.

Pel que respecta a l'aproximació a la Renda Bàsica Universal (RBU). Es va recordar que, ara fa 11 anys, ERC ja va presentar un projecte de Renda Bàsica al Parlament i l’ha defensat al Congrés. La RBU és de caràcter universal i incondicional, garanteix quantitats econòmiques per cobrir necessitats bàsiques, substitueix qualsevol altra prestació de quantia inferior. L’ implicació d’aquesta a Catalunya comportaria un cost de uns 20.000M€. Es valora un estalvi en altres prestacions d‘uns 15.000M€. Es preveu que comportaria una clara transferència de riquesa.

Pel que respecta a la Renda Garantida de Ciutadania, és un dret reconegut a l’Estatut. Es parla d’una prestació de 664 euros/mes. La RGI, requereix un compromís de reinserció socio-laboral. El cost és de 2.000M€/any. Moltes de les actuals prestacions es podrien suprimir, a exempció de la Dependència.

Com es pot apreciar, aquesta jornada ens ha donat una informació de primera ma dels experts, tant per la situació actual a Catalunya, com pel que respecta als diferents models a estudiar per la seva implantació.

A partir d’aquestes es treballa per dissenyar el nou marc de prestacions que ha de substituir la actual PIRMI.

Jaume Forés
President de la comissió sectorial de Benestar Social