Benestar Social

El Pacte per la lluita contra la pobresa a Catalunya

L’actual situació de la pobresa a Catalunya fa que, malauradament, haguem de considerar aquest fet com un element prioritari en les polítiques socials al nostre país.
La lluita contra la pobresa passa pel diagnòstic de la situació, disseny de polítiques i, especialment, l'aplicació de mesures practiques, eficaces i innovadores de forma transversal entre la Generalitat, els ajuntaments, les entitats i la resta de la societat.

Entre les diferents actuacions a emprendre s’ha d’incloure un “Pacte Nacional contra la pobresa a Catalunya”. Aquest Pacte ha de definir la situació en la que està Catalunya en l’actualitat i ha de fixar unes grans línies d’actuació. Ha d'abordar temes centrals de la lluita contra la pobresa com són: l’ocupació, l’habitatge, els serveis socials, la pobresa energètica, etc.

Aquestes grans línies han de ser suficientment sòlides per que aquest Pacte pugui tenir continuïtat en el temps i no sigui tan sols per uns pocs anys. Si bé el text base és competència del Departament de Benestar Social i Família, ha de acabar sent fruit de grans consensos amb el partits polítics i amb les entitats implicades de la societat civil.
Des d’Esquerra al Parlament, hem insistit en diverses mocions, les quals s’han aprovat , com és el cas de l’urgència del “Pacte de lluita contra la pobresa”, així com en l’aprofundiment i invocació de les mesures contra la pobresa. La més recent de les propostes d’ERC que ha prosperat és la que fa referència a evitar els talls de llum, gas o aigua en situacions manifestes de pobresa.

A Esquerra tenim experiència del disseny de Pactes que han estat modèlics, com són el d’Educació (2006) i els d’Immigració(2010). Esperem que el text base que ens presenti el Departament de Benestar Social i Família properament pugui ser una bona base per el consens i molt especialment per abordar de forma pragmàtica i eficaç el problema de la pobresa a Catalunya.


Jaume Forés
President d ela sectorial de Benestar Social