Salut

Un sistema de salut i de serveis socials

Gràcia Ferrer
Gràcia Ferrer
Moltes malalties tenen un origen físic o psicològic però també es poden evidenciar causes socials, ho estem veient amb l’emmalaltiment directament relacionat amb la crisi actual . El que també es pot afirmar és que les conseqüències de moltes malalties afectaran els tres nivells. Em refereixo en particular a les persones amb malalties cròniques o amb diferents graus de dependència o amb trastorns mentals, VIH, addiccions, o persones d’edat avançada... però es pot fer extensiu a tota la ciutadania.

No es tracta només de curar la malaltia, sinó de tenir cura, de cuidar. La malaltia evolucionarà millor si la persona no està sola, aïllada afectivament i si té suficients recursos econòmics i un habitatge digne.

On comença i acaba doncs el treball mèdic i on comença i acaba el treball social? El que és important doncs no és la malaltia, sinó la persona i s’ha d’abordar d’una manera global i holística. La gran especialització de la medicina ens ha fet avançar en la curació i en l’esperança de vida, però que és més important viure molts anys o viure amb una bona qualitat de vida?

Cal fer accions conjuntes, no paral·leles i no a través de plans puntuals sinó d’una manera generalitzada. Amb planificació des de la Generalitat però amb capacitat de decisió des del territori, que és on s’identifiquen realment les necessitats i problemàtiques .

Això ens recomana Europa i així s’està fent en molts països, no podem continuar amb Conselleries i Departaments de Salut i de Benestar Social ben separats i diferenciats, units només per alguns plans directors o interdepartamentals poc implementats territorialment.

Així doncs en la construcció del nou país, la nostra proposta és crear el Ministeri de Salut i Afers Socials on no ens passem els “casos” els uns als altres i on ningú pugui eludir responsabilitats i ens centrem en les persones i no només en els serveis i on l’educació per la salut sigui el pal de paller que ens conduirà cap a una societat més sana i més feliç.


Gràcia Ferrer
Presidenta de la comissió sectorial de Salut