Benestar Social

Recuperem l’autonomia personal i l’atenció a la dependència

A finals del 2006, es va provar la llei de promoció de l'Autonomia Personal i l'atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD) que, malgrat els dubtes competencials, va significar un avenç important com a dret universal i subjectiu. Es bastia d’aquesta forma la quarta pota de l’Estat del Benestar. Aquesta llei ha tingut un desplegament lent, manca de previsió en el nombre d’usuaris i, especialment, problemes de finançament per part de l’Estat.

Al 2012, es va produir una aturada i un posterior retrocés en el desplegament de la llei, amb rebaixes significatives que varen desnaturalitzar-la, així com l'introducció del copagament, etc.

D'una aportació teòrica a parts iguals (50%) per part de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat espanyol, en l’actualitat tenim un finançament del 67,18% per part de la Generalitat i d'un 18,64% per part de l’Estat. Es calcula que en aquest moments tenim més de 17.000 persones en llista d’espera, de les quals més de 1/3 són de Grau III.

El grup parlamentari d’Esquerra Republicana ha presentat una esmena a la Llei de pressupostos del 2015 que comporta un increment pressupostari de 17 milions d’euros al sistema de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència. Entre les diferents mesures que es proposen, hi ha la millora en aspectes de la informació i transparència sobre serveis i prestacions i seguiment del propi expedient.

Com a pilar bàsic, plantegem la recuperació dels nivells de prestacions existents a Catalunya abans del 2012. Això afectaria especialment a la recuperació de les prestacions vinculades als serveis residencials de les persones valorades en Grau I.

Igualment es proposa crear un mínim de 700 noves places d’acolliment residencial (Llar amb suport, llar residencial i residència), agilitzar el pagament del 66% del Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD) als ens locals i recuperar progressivament la prestació d’assistència personal, així com la presentació, abans de finalitzar la legislatura del “Projecte de llei de l’autonomia personal i l’atenció a la Dependència”.

Aquestes són mesures necessàries a fi de millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència, així com recuperar partides socials que es varen retallar.


Jaume Forés
President de la comissió sectorial de Benestar Social
Esquerra Republicana