Salut

Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del Sistema Sanitari (CASost)

Manel Balcells
Manel Balcells
Amb l’ encàrrec explícit d’ elaborar  els documents necessaris per tal de consolidar el Sistema de Salut a Catalunya com una estructura d’ Estat, en la darrera  legislatura s'ha creat el CASost, consell assessor del MHP. El consell consta de President i dotze membres de reconeguda trajectòria, nomenats pel mateix MHP a proposta del President del Consell, el Dr Miquel Vilardell, ha treballat intensament, produint quinze documents, que han estat prèviament debatuts i posteriorment aprovats pel plenari del mateix, en el decurs de les 20 sessions plenàries,realitzades al mateix Palau de la Generalitat.

El Consell, ha estat plural en el sentit ideològic del terme. Els seus components, de disciplines diverses, provenim de distintes tradicions i visions del propi sistema, el que no ha estat inconvenient per arribar al consens en els documents elaborats, que tenen el comú denominador que pensen de bell nou en el nostre model sanitari, però també en el socio-sanitàri i social, amb un encaix amb el sistema productiu i d’ innovació.

Els treballs del Consell , han estat rigorosos, amb el suport metodològic de l’ AQUAS ( Agència de Qualitat i Avaluació de Salut, depenent de la Conselleria de Salut), i amb la participació de reconeguts experts acadèmics i de renom en cada document.

A continuació, detallo els documents aprovats, que estan a disposició de tothom a la pàgina web de la Generalitat , en el apartat del Departament de Presidència:

Àmbit Finançament Sanitari
-Finançament públic del Sistema Nacional de Salut
- Regulació de l’ assegurança voluntària de salut

Àmbit del Model de serveis
-Marc de contractació pública
-Interacció entre serveis sanitaris i socials

Governança del sistema

Governança de les institucions

Àmbit dels Professionals sanitaris
-Regulació de les professions sanitàries
-Adequació de nous rols al Pla de Salut
-Ètica en la relació professional-ciutadà i en l’ ús de les TIC

Regulació de medicaments i productes sanitaris

Àmbit del Sector Salut com a sector estratègic, innovació i recerca
-model d’ acceleració de la innovació
.Mecenatge en l’àmbit de la recerca en ciències de la salut

El conjunt de documents, són una base sòlida de reflexió per tal de construir un nou model per un nou Estat. Un model públic, universal i de qualitat, alhora competitiu i adaptat a la nostre història i a les nostres capacitats.
Ara cal desenvolupar-lo, dotar-lo de suport legislatiu i sobretot implementar-lo amb el consens polític , professional i sobretot ciutadà que es mereix una de les bases principals del nostre Estat del Benestar.


Manel Balcells i Díaz, MD. PhD
Membre del CASost
Membre de la sectorial de Salut d'Esquerra Republicana