Justícia

El Codi Civil Català: una realitat

Eladi Crehuet
Eladi Crehuet

El Dret Civil està present, com una mena de vigilant silenciós, en els actes més definitoris de la nostra vida (el naixement, el matrimoni o unió estable, la filiació, la mort), i també en els contractes, verbals o escrits, privats o públics, que, sovint sense adonar-nos, celebrem gairebé cada dia. No estic pensant solament en la compra d’un habitatge o d’un automòbil, sinó en la de determinats objectes (en general, els anomenats béns mobles) que sovint adquirim: quan paguem el cafè amb llet de l’esmorzar o una reparació del nostre telèfon mòbil, estem perfeccionant un contracte verbal, no gaire diferent al que formalitzem quan regalem unes arracades a una bona amiga, o intercanviem un llibre amb un parent tan aficionat com nosaltres a la lectura. En definitiva, la nostra existència també pot ser contemplada com un conjunt de petits, o no tan petits, contractes, de compra-venda, de donació, de permuta (a vegades també, ai! d’hipoteca) que van marcant, i potser condicionant la nostra trajectòria vital.

De tots aquests contractes s’ocupa el Codi Civil de Catalunya que, al llarg d’aquest decenni s’ha anat posant al dia, per tal d’adaptar-lo a la realitat tan canviant que ens ha tocat viure i d’establir unes normes que protegeixin la llibertat civil de les persones. És un cos legal força voluminós, dividit en sis llibres que s’ocupen, respectivament, de les
disposicions generals (prescripció i caducitat); de la persona i família (autonomia en l’àmbit de la salut, institucions de protecció de la persona, el matrimoni i el divorci, els diferents règims econòmics matrimonials, la convivència en parella, la filiació, la potestat parental); de la persona jurídica (associacions i fundacions); de les successions (el testament i el seu possible contingut, la successió intestada i la contractual); dels drets reals (la propietat, els drets reals limitats) i de les obligacions i contractes. Aquest darrer llibre encara està en fase d’elaboració.

Uun cop que es publiqui, el Codi Civil català serà un Codi complet, equiparable a qualsevol Codi Civil modern. Un motiu de satisfacció per a tots.Eladi Crehuet
Membre de la comissió sectorial de Justícia