Salut

El paper de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

Toni Dedeu
Toni Dedeu
El paper de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, l’AQuAS, va més enllà de l’esquema tradicional de les agències d’avaluació del nostre entorn, és una agència singular i clau.  L’AQuAS és una entitat de dret públic adscrita al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actua al servei de les polítiques públiques.

De fet l’AQuAS i la seva funció dins el sistema de salut pot ser considerada una estructura d’estat. D’una banda, l’agència té la missió de generar coneixement rellevant per contribuir a la millora de la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat dels sistema de salut de Catalunya, i ho fa a través d’una cartera de serveis àmplia. A més, l’AQuAS avalua estructures, processos i resultats en àmbits com la salut, les tecnologies sanitàries, la qualitat de l’atenció sanitària, la farmàcia, medicaments i l’impacte social de la recerca. Pel que fa a aquest darrer àmbit,  és el que en podríem dir: “la ciència de la ciència”. Per posar-vos un exemple, l’AQuAS avalua l'impacte de la recerca biomèdica finançada a través de La Marató de TV3. Paral·lelament, i també pel que fa a recerca, el Parlament va instar al govern a promoure un programa de gestió de dades massives de l’àmbit de la salut, un programa de gestió exclusivament públic i liderat per l’AQuAS. L’AQuAS disposa de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, un observatori que genera informació del sistema i facilita el retiment de comptes i millora de la presa de decisions, això ho fa mitjançant la transparència, l’avaluació i l’intercanvi de bones pràctiques entre els actors del sistema de salut. Aquests són ben coneixedors del rigor i qualitat de la Central de Resultats, en la que s’analitzen anualment els resultats en salut dels diversos nivells assistencials ( Hospitalari i Atenció Primària), incloent salut mental i salut pública.

Un àmbit en ple creixement en el sector de salut és el de la innovació. L’AQuAS és el referent a Catalunya en la promoció de la innovació en l’àmbit de la salut i en els processos de compra pública innovadora i compra pre-comercial, els quals tenen la finalitat de dotar al sistema de salut de les solucions més avançades i eficients.   Altrament a la perspectiva del sistema i dels proveïdors, l’AQuAS té un enfocament centrat en la persona i desenvolupa recomanacions basades en l’evidència i desenvolupa guies de pràctica clínica, tant per a professionals com per a la ciutadania, ja siguin pacients, familiars i/o cuidadors, com el programa de decisions compartides. Tot això ho desenvolupa per a la ciutadania de Catalunya, però amb el permanent intercanvi de coneixement tant dins el territori com a nivell internacional. El fruit d’aquesta visió oberta i la permanent cerca de l’excel·lència n’és l’èxit en la participació en més de 20 projectes internacionals de diversos programes de la Comissió Europea.

En un sistema de salut universal, de qualitat, vinculat a la recerca i innovació, responsable, transparent, públic, equitatiu, participatiu i sostenible, l’AQuAS n’és el pal de paller, on es genera l’evidència per a la presa de decisions informades, planificació i impuls de la recerca i innovació en salut.  Una agència com l’AQuAS és una eina cabdal ara, i encara més rellevant per a la República Catalana. És de fet l’eina de la que traspuen tots els valors del republicanisme.


Toni Dedeu
Vocal de Recerca i Innovació de la sectorial de Salut d’Esquerra Republicana
Director de l’AQuAS