Justícia

Les clàusules terra com a símptoma

El passat 31 de gener el Congrés dels Diputats va aprovar el  Reial Decret llei de mesures urgents de protecció dels consumidors en matèria de clàusules terra, amb el vot favorable del PP, C’s, UPN, CC, Foro Asturiano i l’abstenció del PSOE i el PNB.

Des d’Esquerra Republicana considerem que la solució emprada per aquest Reial Decret llei no és bona perquè no protegeix als consumidors i és el símptoma d’unes maneres de fer política, lligades més sovint del compte a la defensa de determinats interessos, en aquest cas coincidents amb els de les entitats bancàries i, per tant, allunyades de la defensa de l’interès general i dels drets de la ciutadania.

De nou ha estat Europa, i concretament el Tribunal de Justícia de l’Unió Europea, qui ha esmenat la plana a l’Estat espanyol, al Tribunal Suprem i a les entitats bancàries espanyoles, al declarar nul·les les clàusules terra dels contractes de crèdit i hipotecaris en considerar que són clàusules abusives des del mateix moment en que són incorporades al contracte. Això el que vol dir és que les entitats bancàries haurien de tornar als clients fins l’últim euro pagat de més i els interessos meritats.

El govern de l’Estat espanyol, lluny de resoldre la qüestió garantint els drets dels consumidors, torna a afavorir a les entitats bancàries i deixa en mans d’aquestes la solució.

Esquerra Republicana s’ha oposat a les mesures articulades pel Govern espanyol perquè entenem que cal complir la Sentència del Tribunal de Justícia de la UE en la seva integritat i cal garantir plenament els drets dels consumidors.

A tal efecte, Esquerra Republicana considera que el procedent era establir un procediment que fos ràpid, universal, col·lectiu i eficaç i que fos capaç de garantir la protecció íntegra del consumidor, evitant que la càrrega del procediment recaigués sobre aquest. Calia un procediment que obligués a les entitats bancàries a notificar a les persones afectades per les clàusules terra els imports deguts i els interessos meritats. Òbviament calia establir mecanismes de supervisió i un procediment sancionador per evitar que les entitats bancàries incomplissin.

Res d’això ha quedat recollit en el conjunt de mesures adoptades pel Govern espanyol i per a Esquerra Republicana el procediment emprat té moltes mancances, algunes importants, que dificultaran la reparació dels consumidors afectats per les clàusules terra. Significatives són les mancances en com han de ser informats els consumidors afectats, el Real decret llei no estableix com obligatori que les entitats bancàries informin als perjudicats individualment, ni de quina forma ha de donar-se aquesta informació. Per tant, serà suficient penjar un cartell informatiu a les oficines bancàries? Serà suficient un banner en la web de l’entitat bancària? Una nota petita en premsa?

El RD-llei no estableix mecanismes de supervisió i de control, ni un procediment sancionador i això fa que hi hagi alguna entitat bancària que s’atreveixi a dir que la Sentència no li afecta perquè considera que les seves clàusules terra no són abusives, oblidant que la determinació del que és o no és una clàusula abusiva, ho han dirimit ja els tribunals.

Tot plegat ens porta a pensar que hi haurà entitats bancàries que s’escapoliran de complir, perquè la llei els ha donat camp per còrrer.

Doncs això, que sí es podia però no han volgut, perquè de nou per alguns l’ interès general no passa per la defensa dels drets de la ciutadania.


 

Ester Capella i Farré
Diputada d'Esquerra Republicana al Congrés