Justícia

Les clàsules sól, drets dels bancs o de la ciutadania?

Esquerra Republicana ha presentat mesures en favor dels afectats per les clàusules sól

Carolina Telechea
Carolina Telechea
Esquerra Republicana ha presentat mesures en favor dels afectats per les clàusules sól

Aquesta setmana el grup parlamentari d’Esquerra Republicana ha registrat al Congrés dels Diputats la Proposició de Llei de mesures urgents de protecció dels consumidors en matèria de clàusules sòl. Aquesta iniciativa té origen en la nefasta gestió de les reclamacions dels drets de les consumidores i consumidors per recuperar el que els pertoca per sentència judicial europea, abocant-los a llargs procediments judicials, a assumir uns costos totalment innecessaris i tot amb el desgast emocional que suposa.

Us poso en antecedents tot i que probablement ja els coneixeu però no està de més recordar l’origen del problema per entendre la possible solució que Esquerra Republicana de Catalunya proposa, i que el govern de PSOE hauria d’haver assumit fa temps.

El 2013 el Tribunal Suprem va declarar la nul·litat de les clàusules sòl però va deixar sense determinar la possible retroactivitat d’aquests efectes. Va ser quan al 21 de desembre de 2016, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, va dictar sentència el dret dels consumidors i usuaris a recuperar de manera retroactiva el pagat de més a causa de les clàusules sòl dels seus préstecs hipotecaris. Davant la previsió del possible col·lapse que això provocaria en els jutjats, el govern del PP va aprovar el Reial Decret Llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció dels consumidors en matèria de clàusules sòl, que malgrat que en la seva exposició de motius tenia com a finalitat evitat els litigis i que les reclamacions es produïssin entre el Banc i el consumidor, al final ha acabant col·lapsant els jutjats uniprovincials. Aquests jutjats uniprovincials van ser creats a proposta del Consejo General del Poder Judicial, una mesura que ha estat pitjor el remei que la malaltia.

Per solucionar el gran problema que tenim no només a Catalunya sinó a la resta de l’Estat Espanyol, Esquerra Republicana ha presentat una mesura legislativa que pretén: en primer lloc, donar més seguretat jurídica als consumidors a través de l’adopció de normes que permeten als Estats membres aplicar disposicions més estrictes per afavorir al consumidor de conformitat amb la normativa europea. En segon lloc, restringir la discrecionalitat amb la que l’entitat financera pot refusar la reclamació del consumidor o usuari. En aquest extrem si l’entitat financera no accepta total o parcialment la reclamació del consumidor, es preveuen dos sistemes alternatius de resolució del conflicte: la conciliació registral i l’arbitratge de consum, ambdós obligatoris. Amb aquests dos mecanismes es preveu que siguin molt àgils i que responguin de manera eficaç davant les necessitats dels consumidors. Els efectes jurídics de la conciliació registral seran de força executiva, segons el que estableix l’article 517.1.9º de la Llei de Enjudiciament Civil, tindran caràcter de document públic, es podrà sol·licitar la seva inscripció registral i podrà ser susceptible de ser impugnat davant els jutjats només per causes de nul·litat que invaliden els contractes.

Per tant estem davant un nou mecanisme que si prospera, com esperem que passi, en el tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats, donarà sortida a milers de demandes i reclamacions dels consumidors i usuaris, descongestionarà els jutjats uniprovincials i atorgarà seguretat jurídica a les reclamacions dels afectats per les clàusules sòl, donant i garantint-los els mecanismes extrajudicials i judicials per tal que puguin veure reconeguts els seus drets.


Carolina Telechea
Diputada a Corts per Barcelona
Esquerra Republicana